Thứ Ba, 14 tháng 3, 2017

SQL IsNullOrEmpty Function

CREATE FUNCTION dbo.IsNullOrEmpty(@text nvarchar(max)) returns bit as
BEGIN
 RETURN IIF( @text IS NULL OR LEN(@text) = 0, 1, 0)
END

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét