Thứ Hai, 13 tháng 3, 2017

SqlBulkCopy

    private static void SqlBulkCopy(string tableName, DataTable dataTable, SqlConnection connection)
    {
      using (SqlBulkCopy bulkCopy = new SqlBulkCopy(connection))
      {
        bulkCopy.DestinationTableName = "[" + tableName + "]";
        foreach (DataColumn dtColum in dataTable.Columns)
        {
          bulkCopy.ColumnMappings.Add(dtColum.ColumnName, dtColum.ColumnName);
        }
        bulkCopy.WriteToServer(dataTable);
      }
    }

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét