Thứ Năm, 26 tháng 10, 2017

Building packages using OctoPack

cd %windir%\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\ 
msbuild MySolution.sln /t:Build /p:RunOctoPack=true

https://octopus.com/docs/packaging-applications/nuget-packages/using-octopack

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét