Thứ Năm, 26 tháng 10, 2017

Encrypt/Decrypt App.config

 
rename D:\Test\App.config web.config
cd %windir%\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\
aspnet_regiis -pdf "appSettings" "D:\Test"
rename D:\Test\web.config App.config
pause

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét