Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2011

Giá trị max của bigint trong Sql

-9223372036854775808 -> 9223372036854775807 (8 bytes)
Kiểu bigint thường được sử dụng cho cột ID trong những bảng dữ liệu khổng lồ.
Một số kiểu int khác:  
-Kiểu Int : -2147483648 ->2147483647 (4 bytes)
-Kiểu SmallInt: -32768 ->32767 (2 bytes)
-Kiểu TinyInt: 0 -> 255 (1 byte)

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét