Thứ Hai, 26 tháng 12, 2011

Viết hoa chữ cái đầu các từ trong 1 chuỗi và loại bỏ các khoảng trắng thừa

 1.     public static string ToFirstUpper(string s)  
 2.     {  
 3.         if (String.IsNullOrEmpty(s))  
 4.             return s;  
 5.   
 6.         string result = "";  
 7.   
 8.         //lấy danh sách các từ  
 9.   
 10.         string[] words = s.Split(' ');  
 11.   
 12.         foreach (string word in words)  
 13.         {  
 14.             // từ nào là các khoảng trắng thừa thì bỏ  
 15.             if (word.Trim() != "")  
 16.             {  
 17.                 if (word.Length > 1)  
 18.                     result += word.Substring(0, 1).ToUpper() + word.Substring(1).ToLower() + " ";  
 19.                 else  
 20.                     result += word.ToUpper() + " ";  
 21.             }  
 22.   
 23.         }  
 24.         return result.Trim();  
 25.     }   
 26.       

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét