Thứ Ba, 27 tháng 11, 2012

Gọi hàm Javascript bằng webbrowser control C#

Hum nay ngồi làm cái chương trình quét dữ liệu tự động sử dụng webbrowser control.

Do dữ liệu nhiều lên website nó phân trang, sau khi lấy hết dữ liệu của trang hiện tại mình phải tìm đúng cái link để qua trang kế và tự động click vào hoặc lấy url của nó để chuyển đến trang kế.

Ngồi Inspect Element ai ngờ nó sử dụng javascript để qua trang kế ^^. Thay vì phải tìm link này để click vào thì mình dùng webbrowser control gọi trực tiếp hàm javascript này.


Sử dụng webbrowser control để gọi javascript qua trang kế:
  1. private void GoToPage(int page)  
  2. {  
  3.     webBrowser.Document.InvokeScript("gotoPage"new object[] { page });  
  4. }  
Cách làm này đỡ mất công phải tìm đúng thẻ để gọi phương thức click, có thể tăng tự động page thêm 1 sau mỗi trang hoặc nhảy đến 1 trang bất kỳ tùy thích để lấy dữ liệu ^^!.

Xem thêm Điền dữ liệu và tự động click vào button trên website sử dụng webbrowser control c#

1 nhận xét :