Thứ Hai, 5 tháng 11, 2012

Kiểm tra Hệ Điều Hành 64bit bằng C#

Để kiểm tra hệ điều hành đang chạy có phải 64bit hay không, xem thông tin trong class Enviroment.
  1. bool b = Environment.Is64BitOperatingSystem;

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét