Thứ Tư, 7 tháng 11, 2012

Hàm bỏ dấu tiếng việt trong C#

Bỏ dấu bằng cách replace các ký tự có dấu về ký tự không dấu tương ứng:
 1. public static string RemoveUnicode(string text)  
 2. {  
 3.     string[] arr1 = new string[] { "á""à""ả""ã""ạ""â""ấ""ầ""ẩ""ẫ""ậ""ă""ắ""ằ""ẳ""ẵ""ặ",  
 4.     "đ",  
 5.     "é","è","ẻ","ẽ","ẹ","ê","ế","ề","ể","ễ","ệ",  
 6.     "í","ì","ỉ","ĩ","ị",  
 7.     "ó","ò","ỏ","õ","ọ","ô","ố","ồ","ổ","ỗ","ộ","ơ","ớ","ờ","ở","ỡ","ợ",  
 8.     "ú","ù","ủ","ũ","ụ","ư","ứ","ừ","ử","ữ","ự",  
 9.     "ý","ỳ","ỷ","ỹ","ỵ",};  
 10.     string[] arr2 = new string[] { "a""a""a""a""a""a""a""a""a""a""a""a""a""a""a""a""a",  
 11.     "d",  
 12.     "e","e","e","e","e","e","e","e","e","e","e",  
 13.     "i","i","i","i","i",  
 14.     "o","o","o","o","o","o","o","o","o","o","o","o","o","o","o","o","o",  
 15.     "u","u","u","u","u","u","u","u","u","u","u",  
 16.     "y","y","y","y","y",};  
 17.     for (int i = 0; i < arr1.Length; i++)  
 18.     {  
 19.         text = text.Replace(arr1[i], arr2[i]);  
 20.         text = text.Replace(arr1[i].ToUpper(), arr2[i].ToUpper());  
 21.     }  
 22.     return text;  
 23. }  
Viết theo kiểu Extension:
 1. public static string NonUnicode(this string text)  
 2. {  
 3.     string[] arr1 = new string[] { "á""à""ả""ã""ạ""â""ấ""ầ""ẩ""ẫ""ậ""ă""ắ""ằ""ẳ""ẵ""ặ",  
 4.     "đ",  
 5.     "é","è","ẻ","ẽ","ẹ","ê","ế","ề","ể","ễ","ệ",  
 6.     "í","ì","ỉ","ĩ","ị",  
 7.     "ó","ò","ỏ","õ","ọ","ô","ố","ồ","ổ","ỗ","ộ","ơ","ớ","ờ","ở","ỡ","ợ",  
 8.     "ú","ù","ủ","ũ","ụ","ư","ứ","ừ","ử","ữ","ự",  
 9.     "ý","ỳ","ỷ","ỹ","ỵ",};  
 10.     string[] arr2 = new string[] { "a""a""a""a""a""a""a""a""a""a""a""a""a""a""a""a""a",  
 11.     "d",  
 12.     "e","e","e","e","e","e","e","e","e","e","e",  
 13.     "i","i","i","i","i",  
 14.     "o","o","o","o","o","o","o","o","o","o","o","o","o","o","o","o","o",  
 15.     "u","u","u","u","u","u","u","u","u","u","u",  
 16.     "y","y","y","y","y",};  
 17.     for (int i = 0; i < arr1.Length; i++)  
 18.     {  
 19.         text = text.Replace(arr1[i], arr2[i]);  
 20.         text = text.Replace(arr1[i].ToUpper(), arr2[i].ToUpper());  
 21.     }  
 22.     return text;  
 23. }  
Test:
 1. string test1 = "hành trang lập trình chấm cơm".NonUnicode();  
 2. string test2 = Functions.RemoveUnicode("hành trang lập trình chấm cơm");  

3 nhận xét :

 1. Bạn có thể sử dụng Regex để viết ngắn gọn hơn.
  static Regex ConvertToUnsign_rg = null;

  public static string ConvertToUnsign(string strInput)
  {
  if (ReferenceEquals(ConvertToUnsign_rg, null))
  {
  ConvertToUnsign_rg = new Regex("\\p{IsCombiningDiacriticalMarks}+");
  }
  var temp = strInput.Normalize(NormalizationForm.FormD);
  return ConvertToUnsign_rg.Replace(temp, string.Empty).Replace("đ", "d").Replace("Đ", "D").ToLower();
  }

  https://laptrinhvb.net

  Trả lờiXóa