Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2016

Babel Basic

Install globally:
npm install babel-cli -g

Install locally
npm install babel-cli --save-dev

Install Babel Preset ES2015
npm install babel-preset-es2015 --save-dev

Transpile all files inside a specific folder:
babel [source-folder] --presets es2015 --out-dir [build-folder]

Transpile and bundle all files inside a specific folder:
babel [source] --presets es2015 --out-file [build/bundle.js]

Transpiling with watch option:
babel [source] --presets es2015 --out-file [build/bundle.js] -w

Configuration with .babelrc
{
    "presets": ["es2015"],
    "plugins": [],
    "sourceMaps": true
}

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét