Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2016

Bower Basic

Install Bower:
npm install bower -g

Create bower.json file:
bower init

Install package:
bower install [package_name]
bower install [package_name] --save
bower install [package_name] --save-dev

Install specific package:
bower install [package_name]#[version]

Configuration with .bowerrc
{
  "directory": "bower_components"
}

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét