Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2016

NPM Basic

Create package.json file:
npm init

Install package:
npm install [package_name] --save
npm install [package_name] --save-dev
npm install [package_name] -g

Install specific version:
npm install [package_name]@[version] --save
npm install [package_name]@[version] --save-dev
npm install [package_name]@[version] -g

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét