Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2016

Gulp Basic

Install Gulp:
npm install gulp -g
npm install gulp --save-dev


Babel + Concat + Uglify with Gulp:
npm install gulp-babel --save-dev
npm install gulp-uglify --save-dev
npm install gulp-concat --save-dev
npm install gulp-clean --save-dev

Gulpfile.js:
var gulp = require('gulp');
var clean = require('gulp-clean');
var concat = require('gulp-concat');
var babel = require('gulp-babel');
var uglify = require('gulp-uglify'); 

gulp.task('clean', function () {
  return gulp.src('build', {read: false})
    .pipe(clean());
});

gulp.task('build', ['clean'], function() {
   return gulp.src('source/**/*.js')
  .pipe(babel({
    presets: 'es2015'
  }))
  .pipe(concat('all.js'))
  .pipe(uglify())
  .pipe(gulp.dest('build'));
})

gulp.task('default', ['build'])

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét