Thứ Năm, 12 tháng 1, 2017

Add Excel Tooltip (Data Validation) using EPPlus

public static void AddToolTip(ExcelRange excelRange, string title, string text)
{
    var dataValidation = excelRange.DataValidation.AddAnyDataValidation();
    dataValidation.ShowInputMessage = true;
    dataValidation.PromptTitle = title;
    dataValidation.Prompt = text;
}

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét