Thứ Năm, 12 tháng 1, 2017

Configure Excel Page Layout using EPPlus

worksheet.PrinterSettings.FitToPage = true;
worksheet.PrinterSettings.FitToWidth = 1;
worksheet.PrinterSettings.FitToHeight = 0;

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét