Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2017

Create a new user in Azure Active Directory

Step 1: Azure Active Directory -> Domain names -> copy the domain name

Step 2: Azure Active Directory -> Users and groups -> All users -> Add

Step 3: Create the user name with the domain name in step 1

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét