Thứ Hai, 13 tháng 8, 2012

Cancel các tiến trình khi làm việc đa tiến trình sử dụng ParallelOptions

Khai báo 1 CancellationTokenSource, set CancellationTokenSource.Token cho CancellationToken của ParallelOptions.

Ví dụ: 
  1. CancellationTokenSource cts = new CancellationTokenSource();   
  2. ParallelOptions options = new ParallelOptions { MaxDegreeOfParallelism = 10, CancellationToken = cts.Token };   
Khi muốn hủy quá trình làm việc thì gọi:
  1. cts.Cancel();   

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét