Thứ Tư, 15 tháng 8, 2012

Timeout khi thay đổi cấu trúc của table trong SQL

Khi chỉnh sửa các column trong table hoặc thêm column mới vào giữa table. SQL sẽ lưu dữ liệu hiện tại của table qua 1 bảng tạm, sau đó xóa table cũ và đổi tên table tạm lại thành table cũ ...

Quá trình này nếu thực hiện trên table có dữ liệu lớn sẽ mất khá nhiều thời gian. Nếu save ở chế độ Design sẽ bị tình trạng timeout.

Cách giải quyết là generate script và thực thi script này.

Nhìn vào script được generate ra cũng sẽ giúp hiểu được quá trình làm việc của SQL khi sửa table.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét