Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2012

Xem địa chỉ IP của client kết nối tới MS SQL Server

Xem danh sách các địa chỉ IP kết nối tới SQL Server là việc cần thiết, nó cho ta biết các địa chỉ IP nào đang kết nối tới SQL Server.

Ứng dụng của bạn chỉ chạy từ 1 địa chỉ IP và bạn chỉ đăng nhập vào SQL Server từ 1 địa chỉ IP duy nhất. Tuy nhiên bạn phát hiện ra trong danh sách có nhiều IP lạ đang đăng nhập vào SQL Server, các địa chỉ IP này không nằm trong danh sách IP bạn đã sử dụng. Lúc này bạn cần phải kiểm tra gấp lại mật khẩu rồi đấy.

Để xem thông tin chi tiết các connections đang kết nối tới SQL Server:
  1. select * from sys.dm_exec_connections     
Lấy địa chỉ IP:
  1. select client_net_address from sys.dm_exec_connections
Có thể viết 1 ứng dụng nhỏ sử dụng thông tin trên để thường xuyên kiểm tra nếu phát hiện IP lạ thì sẽ báo động cho người quản trị server.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét