Thứ Tư, 1 tháng 8, 2012

Ngắt khoảng cách cho số bằng cách sử dụng phương thức ToString(string format)

Một cách nhanh để ngắt khoảng cách cho các chuỗi số là ta convert chúng về số sau đó sử dụng phương thức .ToString(string format)
  1. int number = int.MaxValue;  
  2. string format = number.ToString("###,###");  

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét