Thứ Năm, 9 tháng 8, 2012

Xem số lượng connections đang kết nối tới MS SQL Server

Group theo từng database:
 1. SELECT   
 2.     DB_NAME(dbid) as DBName,   
 3.     COUNT(dbid) as NumberOfConnections,  
 4.     loginame as LoginName  
 5. FROM  
 6.     sys.sysprocesses  
 7. WHERE   
 8.     dbid > 0  
 9. GROUP BY   
 10.     dbid, loginame  
 11.       
Lấy tổng số:
 1. SELECT   
 2.     COUNT(dbid) as TotalConnections  
 3. FROM  
 4.     sys.sysprocesses  
 5. WHERE   
 6.     dbid > 0  
 7.       
Xem chi tiết:
 1. sp_who2 'Active'  
 2.       
Nguồn: http://stackoverflow.com

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét