Thứ Năm, 9 tháng 8, 2012

Xem số lượng connections đang kết nối tới MS SQL Server

Group theo từng database:
  1. SELECT   
  2.     DB_NAME(dbid) as DBName,   
  3.     COUNT(dbid) as NumberOfConnections,  
  4.     loginame as LoginName  
  5. FROM  
  6.     sys.sysprocesses  
  7. WHERE   
  8.     dbid > 0  
  9. GROUP BY   
  10.     dbid, loginame  
  11.       
Lấy tổng số:
  1. SELECT   
  2.     COUNT(dbid) as TotalConnections  
  3. FROM  
  4.     sys.sysprocesses  
  5. WHERE   
  6.     dbid > 0  
  7.       
Xem chi tiết:
  1. sp_who2 'Active'  
  2.       
Nguồn: http://stackoverflow.com

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét