Thứ Hai, 30 tháng 7, 2012

Cấu hình thông báo lỗi 404 not found cho website trong web.config

Thông báo lỗi 404 not found khi người dùng truy cập vào 1 đường dẫn không tồn tại trong website. Việc cài đặt cấu hình sẽ giúp chuyển hướng người dùng đến trang thông báo hoặc chuyển về trang mặc định nào đó khi xảy ra lỗi thay vì hiển thị thông điệp khó hiểu của hệ thống.

Cấu hình trong <system.web>    </system.web>:
  1. <customErrors mode="On" defaultRedirect="~/trang-chu.aspx">  
  2.   <error statusCode="404" redirect="~/thong-bao.aspx"/>  
  3. </customErrors>  
Trong trường hợp đường dẫn không tồn tại (statusCode = 404) trình duyệt sẽ được chuyển tới trang thong-bao.aspx để thông báo hoặc hướng dẫn cho người dùng.

Các trường hợp lỗi khác (statusCode khác) nếu xảy ra nhưng không được cấu hình riêng thì được chuyển về trang mặc định defaultRedirect.

Danh sách mã lỗi( statusCode ) có thể xem tại http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_HTTP_status_codes

Note:
Cấu hình thông báo lỗi có thể gây khó khăn cho việc test trong quá trình xây dựng website.
Có 3 mode là On, Off và RemoteOnly. Để test thử cấu hình của bạn thì để mode là On, sau đó nên để mode là RemoteOnly, lúc này khi chạy ứng dụng ở local bạn vẫn  sẽ nhận được thông báo lỗi của hệ thống nếu có lỗi xảy ra.

2 nhận xét :