Thứ Hai, 16 tháng 7, 2012

Ghi thêm dữ liệu vào cuối file đã tồn tại

Khi khai báo 1 StreamWrite để ghi file sử dụng StreamWriter(string path, bool append) hoặc File.AppendText(string path) để cho biết rằng nếu file đã tồn tại thì dữ liệu sẽ được ghi tiếp vào cuối file chứ không chép đè lên file cũ. Nếu file chưa tồn tại sẽ tạo file mới.

Demo:
 1. // cách 1  
 2. using (StreamWriter sw = new StreamWriter("abc.txt"true))  
 3. {  
 4.     sw.WriteLine(DateTime.Now.ToString() + Environment.NewLine);  
 5. }  
 6.   
 7. // cách 2  
 8. using (StreamWriter sw = File.AppendText("abc.txt"))  
 9. {  
 10.     sw.WriteLine(DateTime.Now.ToString() + Environment.NewLine);  
 11. }  

3 nhận xét :