Thứ Hai, 16 tháng 7, 2012

Sử dụng phương thức TryParse khi convert object

Khi muốn convert 1 object nguồn thành 1 object đích ta thường sử dụng các phương thức tĩnh Parse hoặc TryParse có sẵn của object đích để convert object nguồn thành object đích.
 - Sử dụng phương thức Parse. Nếu object nguồn không đúng định dạng và không thể convert được thành object đích thì sẽ throw exception lên. Để tránh lỗi và biết được có convert thành công hay không chúng ta cần phải sử dụng try catch.
 - Sử dụng phương thức TryParse sẽ trả về object kết quả, đồng thời báo cho ta biết có convert thành công hay không. Nếu object nguồn không đúng định dạng và không thể convert được thành object đích thì sẽ trả về kết quả không thành công.
- Cách sử dụng TryParse:
 1. DateTime dateTime;  
 2. if (DateTime.TryParse("abc"out dateTime))  
 3. {  
 4.     // thành công, biến dateTime đã có thể sử dụng được 
 5. }  
 6. else  
 7. {  
 8.     // thất bại  
 9. }  
- Đoạn code trên tương đương với:
 1. DateTime dateTime;  
 2. try  
 3. {  
 4.     dateTime = DateTime.Parse("abc");  
 5. }  
 6. catch  
 7. {  
 8.   
 9. }  
- Tùy từng trường hợp xử lý khác nhau mà có thể áp dụng các cách làm khác nhau. Nhưng nếu chỉ muốn kiểm tra dữ liệu có hợp lệ hay không để quyết định các bước xử lý tiếp theo thì sử dụng TryParse là một lợi thế, code sẽ ngắn gọn và dễ hiểu hơn nhiều.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét