Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2012

Gửi Email bằng MS SQL Server

Sử dụng đoạn script sau để gửi email trong SQL Server:
  1. EXEC msdb.dbo.sp_send_dbmail  
  2. @profile_name ='Tên của cấu hình đã cài đặt để gửi mail',  
  3. @recipients=N'email người nhận',  
  4. @body=N'Nội dung email',  
  5. @subject = 'subject',  
  6. @body_format = 'HTML'  
  7.       
Note: Trước khi gửi email bạn phải cấu hình email trong SQL Server thì mới có thể gửi được email.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét