Thứ Tư, 18 tháng 7, 2012

Toán tử ? : trong C#

Cái này lúc đầu thấy hơi khó sử dụng nhưng sử dụng nhiều thấy cũng hay và code ngắn gọn:
Cú pháp: điều kiện ? giá trị trả về nếu thỏa điều kiện : giá trị trả về nếu không thỏa điều kiện
Ví dụ:
 1. int i = 5;  
 2. string test = i < 0 ? "i bé hơn 0" : "i lớn hơn 0";  
Đoạn code trên tương đương với:
 1. int i = 5;  
 2. string test;  
 3. if (i < 0)  
 4. {  
 5.     test = "i bé hơn 0";  
 6. }  
 7. else  
 8. {  
 9.     test = "i lớn hơn 0";  
 10. }  
Có thể sử dụng kết hợp:
 1. int i = -5;  
 2. string test = i < 0 ? "i bé hơn 0" + (i < -1 ? " và i bé hơn -1" : "") : "i lớn hơn 0";  
Nguồn:MSDN

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét