Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2012

Lấy thông tin các column và table từ INFORMATION_SCHEMA trong database Sql Server

Ngoài việc lấy thông tin các column và table từ sys.objects ta còn có thể xem thông tin các column và table trong INFORMATION_SCHEMA.

Xem thông tin các column trong database:
  1. select * from INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS  
  2.       
Xem danh sách các table:
  1. select * from INFORMATION_SCHEMA.TABLES 
  2.       
Kết quả trả về bao gồm cả danh sách các View nữa. Nếu chỉ muốn lấy danh sách Table thôi thì filter theo TABLE_TYPE
  1. select * from INFORMATION_SCHEMA.TABLES where TABLE_TYPE ='BASE TABLE'  
  2.       
Ví dụ trong database mình có 1 table là tblBug.
Muốn xem danh sách các column của  tblBug:
  1. select TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DATA_TYPE from INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS where TABLE_NAME='tblBug'  
  2.       

Hoặc tìm xem tất cả các Table nào có chứa column tên là DomainID:
  1. select TABLE_NAME from INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS where COLUMN_NAME='DomainID'  
  2.       
Vậy là có thêm một cách nữa để xem nhanh danh sách các column và table trong database rồi. Sử dụng thông tin này để generate source code tự động nữa thì cũng tuyệt ^^!.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét