Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2012

Ký tự xuống dòng ( new line character ) trong MS SQL

Sử dụng char(10) hoặc char(13) để trả về ký tự xuống dòng.
Ví dụ:
  1. select 'abc' + char(10) +'def'  
  2.   
  3. select 'abc' + char(13) +'def'  
  4.       
Test:
  1. string test1 = connTest.ExecuteScalar("select 'abc' + char(10) +'def'").ToString();  
  2. string test2 = connTest.ExecuteScalar("select 'abc' + char(13) +'def'").ToString();  
Kết quả:
test1 = "abc\ndef" và test2 = "abc\rdef"

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét