Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2012

Restore database vào một vị trí mới và đặt lại tên cho database

Đôi khi ta chuyển database từ server cũ qua server mới. Khi tạo lại database bằng cách restore từ 1 bản backup thường báo lỗi không tìm thấy thư mục chứa database. Lúc này ta phải tạo sẵn một thư mục có đường dẫn giống với đường dẫn của thư mục chứa database bên server cũ.
Nếu ta muốn đặt database ở một thư mục khác thì thay vì sử dụng câu lệnh restore thông thường, sử dụng đoạn lệnh mẫu sau để chỉ định thư mục chứa database sau khi restore:
 1. USE master  
 2. GO  
 3. -- First determine the number and names of the files in the backup.  
 4. -- AdventureWorks2008R2_Backup is the name of the backup device.  
 5. RESTORE FILELISTONLY  
 6.    FROM AdventureWorks2008R2_Backup  
 7. -- Restore the files for MyAdvWorks.  
 8. RESTORE DATABASE MyAdvWorks -- có thể đổi tên mới ở chỗ này  
 9.    FROM AdventureWorks2008R2_Backup  
 10.    WITH RECOVERY,  
 11.    MOVE 'AdventureWorks2008R2_Data' TO 'D:\MyData\MyAdvWorks_Data.mdf',   
 12.    MOVE 'AdventureWorks2008R2_Log' TO 'F:\MyLog\MyAdvWorks_Log.ldf'  
 13. GO  
 14.       
Xem hướng dẫn chi tiết trên MSDN

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét