Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

Check All và UnCheck All CheckBoxList ASP.NET

Có thể xử lý check all hoặc uncheck all bên phía server hoặc client nhưng mình thích sử dụng javascript trên client hơn vì không phải postback lên server. Đặc biệt nữa là sử dụng javascript thì không phụ thuộc vào công nghệ nào cả, có thể sử dụng cho nhiều công nghệ làm web khác nhau.

Hàm js sử dụng để check all hoặc uncheck all các item trong control CheckBoxList ASP.NET
 1. <script language="javascript" type="text/javascript">  
 2.     function SetAllStateCheckBoxList(chkID, state) {  
 3.         var chk = document.getElementById(chkID);  
 4.         var items = chk.getElementsByTagName("input");  
 5.         for (var i = 0; i < items.length; i++) {  
 6.             items[i].checked = state;  
 7.         }  
 8.     }  
 9. </script>  
 10.       
Sử dụng:
 1. <input type="button" value="chọn hết" onclick="SetAllStateCheckBoxList('<%=CheckBoxList1.ClientID %>',true)" />  
 2. <input type="button" value="bỏ chọn hết" onclick="SetAllStateCheckBoxList('<%=CheckBoxList1.ClientID %>',false)" />  
 3. <asp:CheckBoxList ID="CheckBoxList1" runat="server">  
 4. </asp:CheckBoxList>  
 5.      

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét