Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

Mã hóa MD5 trong C# ASP.NET

Hàm mã hóa MD5 một chuỗi:
 1. public static string GetMD5(string str)  
 2. {  
 3.   
 4.             MD5CryptoServiceProvider md5 = new MD5CryptoServiceProvider();  
 5.   
 6.             byte[] bHash = md5.ComputeHash(Encoding.UTF8.GetBytes(str));  
 7.   
 8.             StringBuilder sbHash = new StringBuilder();  
 9.   
 10.             foreach (byte b in bHash)  
 11.             {  
 12.   
 13.                 sbHash.Append(String.Format("{0:x2}", b));  
 14.   
 15.             }  
 16.   
 17.             return sbHash.ToString();  
 18.   
 19. }   
 20.       
Tuy nhiên mình rất thích sử dụng theo kiểu Extension:
 1. public static string ToMD5(this string str)  
 2. {  
 3.   
 4.             MD5CryptoServiceProvider md5 = new MD5CryptoServiceProvider();  
 5.   
 6.             byte[] bHash = md5.ComputeHash(Encoding.UTF8.GetBytes(str));  
 7.   
 8.             StringBuilder sbHash = new StringBuilder();  
 9.   
 10.             foreach (byte b in bHash)  
 11.             {  
 12.   
 13.                 sbHash.Append(String.Format("{0:x2}", b));  
 14.   
 15.             }  
 16.             return sbHash.ToString();  
 17.   
 18. }   
 19.       
Lúc này thay vì :
string str = "abc";
string md5 = GetMD5(str);
mình gọi theo kiểu:
string md5 = str.ToMD5(); thấy pro hơn phải không mọi người. ^^!

2 nhận xét :

 1. code dai qua code ngan hon de hieu hon ne: http://mua134.com/index.php/huong-dan-thanh-toan.html

  Trả lờiXóa
 2. Bạn cho xin cái giải mã của cái mã hóa trên đi

  Trả lờiXóa