Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2012

Sử dụng Cookie bằng javascript

Hôm nay mình làm chức năng đăng nhập bằng javascript, cần sử dụng cookie để lưu trữ thông tin đăng nhập cho phần nhớ mật khẩu. Đây là đoạn code javascript để sử dụng cookie mình tham khảo trên w3schools:
 1. function getCookie(c_name) {  
 2.   
 3.     var i, x, y, ARRcookies = document.cookie.split(";");  
 4.   
 5.     for (i = 0; i < ARRcookies.length; i++) {  
 6.   
 7.         x = ARRcookies[i].substr(0, ARRcookies[i].indexOf("="));  
 8.   
 9.         y = ARRcookies[i].substr(ARRcookies[i].indexOf("=") + 1);  
 10.   
 11.         x = x.replace(/^\s+|\s+$/g, "");  
 12.   
 13.         if (x == c_name) {  
 14.   
 15.             return unescape(y);  
 16.   
 17.         }  
 18.   
 19.     }  
 20.   
 21. }  
 22.   
 23. function setCookie(c_name, value, exdays) {  
 24.   
 25.     var exdate = new Date();  
 26.   
 27.     exdate.setDate(exdate.getDate() + exdays);  
 28.   
 29.     var c_value = escape(value) + ((exdays == null) ? "" : "; expires=" + exdate.toUTCString());  
 30.   
 31.     document.cookie = c_name + "=" + c_value;  
 32.   
 33. }  
 34.       
Xem thêm Sử dụng Cookie trong ASP.NET

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét