Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2012

Sự khác nhau giữa Union và Union all trong SQL

^^! Lâu lâu không sử dụng nên note lại cho nhớ:
Union và Union all được sử dụng khi muốn trả về 1 tập hợp bằng việc gom chung lại 2 tập hợp cùng cấu trúc trong sql.
Điểm khác biệt giữa 2 từ khóa là:
- Sử dụng Union sẽ loại bỏ bớt các dòng trùng nhau trước khi trả về kết quả. Số lượng dòng của tập kết quả luôn luôn <= (nhỏ hơn hoặc bằng) tổng số dòng của 2 tập đem gom lại.
- Sử dụng Union all sẽ lấy hết tất cả các dòng của 2 tập hợp đem gom lại. Số lượng dòng của tập kết quả luôn luôn =  (bằng) tổng số dòng của 2 tập đem gom lại.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét