Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2012

Sử dụng Cookie trong ASP.NET

Hi hôm trước mình có viết bài về sử dụng cookie bằng js bên phía client.
Đây là đoạn code sử dụng cookie bên phía server asp.net:

 1.     public void SetCookie(string name, string value,int expireDays)    
 2.     {    
 3.         HttpCookie cookie = new HttpCookie(name);    
 4.         cookie.Value = value;    
 5.         cookie.Expires = DateTime.Now.AddDays(expireDays);    
 6.         Response.Cookies.Add(cookie);    
 7.     }    
 8.     
 9.     public HttpCookie GetCookie(string name)    
 10.     {    
 11.        return Request.Cookies[name];    
 12.     }   
 13.       
Xem thêm: Sử dụng Cookie bằng javascript

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét