Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

Xuất dữ liệu từ DataGridView ra Excel trong ASP.NET ( Export DataGridView To Excel in ASP.NET)

Cái này tham khảo từ các tiền bối thôi ^^!
 1. private static void ExportDataGridViewToExcel(Control dtg, string fileName)  
 2. {  
 3.   
 4.         HttpContext.Current.Response.AppendHeader("Content-Disposition""attachment;filename=" + fileName);  
 5.   
 6.         HttpContext.Current.Response.Charset = "UTF-8";  
 7.   
 8.         HttpContext.Current.Response.ContentEncoding = System.Text.Encoding.UTF8;  
 9.   
 10.         HttpContext.Current.Response.ContentType = "application/ms-excel";  
 11.   
 12.         dtg.Page.EnableViewState = false;  
 13.   
 14.         System.IO.StringWriter tw = new System.IO.StringWriter();  
 15.   
 16.         System.Web.UI.HtmlTextWriter hw = new System.Web.UI.HtmlTextWriter(tw);  
 17.   
 18.         dtg.RenderControl(hw);  
 19.   
 20.         HttpContext.Current.Response.Write(tw.ToString());  
 21.   
 22.         HttpContext.Current.Response.End();  
 23.   
 24.  }  
 25.       
Note:
Khi gặp báo lỗi

Control '...' of type 'GridView' must be placed inside a form tag with runat=server

thì ở webpage nhớ override lại hàm VerifyRenderingInServerForm là ok.
 1. public override void VerifyRenderingInServerForm(Control control)  
 2. {  
 3.   
 4.   // không làm gì cả  
 5.   
 6. }   
 7.       

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét