Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

Sửa lỗi database bị Suspect trong MS SQL Server

Dùng câu lệnh sau để set ONLINE cho database bị SUSPECT
 1. ALTER DATABASE [DatabaseName] SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE  
 2.   
 3. GO  
 4.   
 5. DBCC CHECKDB ([DatabaseName], REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)  
 6.   
 7. GO  
 8.   
 9. ALTER DATABASE [DatabaseName] SET MULTI_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE  
 10.   
 11. GO  
 12.   
 13. ALTER DATABASE [DatabaseName] SET ONLINE  
 14.   
 15. GO  
 16.       

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét