Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2012

Một số System Stored Procedure hữu ích trong MS SQL Server

Một số system proc hữu ích:
- sp_help : để lấy thông tin về 1 đối tượng trong database.
Ví dụ: sp_help [table_name] sẽ lấy ra các thông tin, danh sách các column của table. Nếu chỉ sử dụng sp_help mà không có tham số thì sẽ trả về danh sách các object trong database.
- sp_spaceused: trả về thông tin lưu trữ của database hoặc các object trong database.
Ví dụ: sp_spaceused [table_name] trả về thông tin lưu trữ, tổng số dòng của table. Có thể sử dụng sp này để lấy tổng số dòng trong 1 table mà không cần count toàn bộ table. Sử dụng sp_spaceused không có tham số sẽ trả về thông tin lưu trữ của database.
- master..xp_fixeddrives : trả về dung lượng còn trống của ổ cứng máy chủ chứa SQL Server. Cái này rất hay dùng để giám sát dung lượng ổ cứng của server.
- sp_msforeachdb : duyệt tất cả các database, thực hiện câu truy vấn giống nhau cho từng database.
(còn tiếp ...)

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét