Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012

Write Bitmap to browser C# ASP.NET

Khi có một bitmap object, trong file aspx.cs sử dụng đoạn code sau để write bitmap lên trình duyệt:
  1. Bitmap bmp = GetBitmap();  
  2. this.Response.ContentType = "image/jpg";  
  3. bmp.Save(this.Response.OutputStream, ImageFormat.Jpeg);  
  4.       
Image format trường hợp trên là jpg. Có thể tùy chọn nhiều format khác.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét